Kurslar Osmanlı Türkçesi / Yazma Eser Okuma Seminerleri-1 / Kâtip Çelebi

  • Osmanlı Türkçesi / Yazma Eser Okuma Seminerleri-1 / Kâtip Çelebi

  • Hoca : Orhan Sakin
  • Süresi :
  • Dönem : Ekim 2018'de başlayacaktır
  • Gün / Saat :
  • Ücret :
OSMANLI TÜRKÇESİ YAZMA ESER OKUMA SEMİNERLERİ   (Kâtip Çelebi: Mîzânü’l-Hakk fî İhtiyâri’l-Ehakk) 

ESER VE YAZARI HAKKINDA: 
Hacı Halîfe olarak da tanınan Kâtip Çelebi (ölümü: 1659), Osmanlı klasik çağının en dikkat çeken çok yönlü ilim ve fikir adamıdır. Târih, coğrafya, atlas, felsefe, astronomi, matematik, hadis, tefsir yanında sihir ve tılsım gibi çeşitli ilim dallarıyla meşgul olmuştur. 

Kâtip Çelebi, zamânında ikiye ayrılmış ilim ve fikir adamlarının ve onlara tâbî olan halkın dînî bazı konularda guruplara ayrılıp birbirleriyle kıyasıya çarpışmalarını ibretle izlemiş ve kafa yormuştu. Şâhit olduğu ve tarafların harâretle tartıştığı ihtilaflı meseleleri halletmek, ifrat ve tefritte kalanlara bir orta yol göstermek için 1656 yılında bu kitabı yazmıştır. 

Mîzânü’l-Hakk okunduğunda, 17. yüzyılın ilk yarısında İslam ve Osmanlı dünyâsında dînî, ilmî ve fikrî hayâtın nasıl olduğunu anlamakta önemli ipuçları yakalanmaktadır. Hatta bununla kalınmayıp günümüze kadar uzanan, İslam dünyâsında dolayısıyla Türkiye’deki bir takım dînî ve fikrî akımların savunduğu meselelerin de anlaşılması mümkün olacaktır. Nitekim konuyla ilgili uzman bilim adamları tarafındanMîzânü’l-Hakk, 17. Yüzyıl İslam düşüncesinin, özellikle Osmanlılardaki dînî düşünce ve ilim anlayışının bilinip tanınması açısından çok ciddî bir belge olarak kabul edilmektedir.  

 AMAÇ: Seminer çalışmasıyla; 
1. Katılımcıların Osmanlı Türkçe el yazısı okuma seviyelerinin geliştirilmesi  

2. Osmanlı Türkçesini anlama ve gramer bilgilerinin geliştirilmesi  

3.17. yüzyıl Osmanlı fikir ve kültür hayâtı ile devlet teşkîlatı ve önemli siyâsî ve ilmî şahsiyetler ile siyâsî olaylarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.