KÖPRÜLÜ MEDRESESİ HAZÎRESİNDE MEDFUN ZEVAT ve MEZAR TAŞLARINDA YAZANLAR

1. Köprülü-zâde Feyzullah Beyefendi

Hüve'l-bâki

Merhûm ve mağfûr

El-muhtâc ilâ rahmeti

Rabbihi'l-gâfur Mütevellî

Köprülü-zâde Feyzullah

Beyefendi rûhiçün

2. Köprülü-zâde Muhammed Hamdî Bey

Mağfûr Köprülü-zâde

Muhammed Hamdî Bey

Rûhiçün fâtiha

Sene 1185

3. Mustafa Paşa

Şehîd Mustafa Paşa

Rûhiçün fâtiha

6 N (Ramazan) sene 1117

4. Kerîme Hanım

Hüve’l-Hayyü’l-Bâki

Köprülü-zâde Hâfız

El-Hâc Ahmed Paşa

Merhûmun kerîmesi

Merhûme Kerîme Hanım

Rûhuna el-fâtiha

Sene 1182

5. Uzeyr Bey

Bir civân-ı nâzik-tenin meskenidir bu mezâr

Hâke yeksân eyledi nâzik vücûdün rûzigâr

Mağfûr ve ma’sûm Uzeyr Bey rûhiçün

El-fâtiha Sene 1163

6. İmâme Hanım

Kerîmesi merhûme ve mağfûre el-muhtâc

İlâ rahmeti rabbihâ el-gafûr İmâme Hanım

Rûhiçün fâtiha

Sene 1185

7. Beşîr Ağa

Hüve’l-bâki

Merhûm ve mağfûr

El-muhtâc ilâ rahmeti

Rabbihi’l-gafûr necâbetlû

Büyük Efendi hazretlerinin

Berberbaşısı Beşîr Ağa

Rûhiçün bi-hurmeti’l-fâtiha

Sene 1211

8. Abdülbâki Bey

Hüve’l-Hayyü’l-Bâki

Köprülü-zâde merhûm

El-Hâc Ahmed Paşa

Hazretlerinin mahdûm-ı

Mükerremleri merhûm ve mağfûr

Abdülbâki Bey

Efendi rûhuna

El-fâtiha

Sene 1183

9. Benâne Hanım

Hüve’l-bâki

Köprülü-zâde Abdullah Paşa âsaf-ı dânâ

Ki misliyle değildir mükahhal çeşm-i felek-i umrâ

Nihâl-i gülbin-i zât-ı kerîmü’l-hulk-ı vâlâsı

Benâne Hanım ol hem iffet-i hayrün-nisâ hayfâ

Kemâl üzre küşâyiş bulmadın gül-gonce-i ömrü

Hazan-veş etdi berkin dest-i târâc-ı ecel na’îmâ

Revâ ger bülbül-âsâ eyleyüb âgâz-ı feryâde

Gülistân-ı cihânı etseler lebrîz-i vâveylâ

Yeter bîhûde ey dil neşr-i tomâr-ı belâ kıldın

Düâdır ba’dezîn zîrâ ehemm-i kâffe-i eşyâ

Be-devr oldukça nüh dolâb-ı gerdûn cûy-ı kevn üzre

Sicâl-i rahmet-i afv ile etsün merkadin irvâ

De târîh berr-i bî-pâyân-ı Hak’dan sakanetle

Ânâ me’vâ ola yâ Rab harîm-i cennet-i ulyâ

Sene 1158

10. Selmâ Hanım

Hüve’l-bâki

Selmâ Hanım hânedân-ı Köprülü’nün mefharı

Âlem içre iffet ü ismetle etmişdi benâm

Nâgehânî ırcı’î emri erince gûşüne

Eyledi dâr-ı beka-yı cennete azm u hırâm

Hazret-i Hak ol melâik-şîmeyi mağfûr edüb

Kudsiyânı etse me’nûs-ı kabri subh u şâm

Dedi târîh-i vefâtı Ârifâ bit-ta’miye

Hak kıla dârüs-selâmı rûh-ı Selmâ’ye makam

Sene 1173

11. Köprülü-zâde Şehîd Abdullah Paşa-zâde Ayâs Bey

Rıhlet etdi şu cihândan annesinin bir gülü

Düşdü hâke çün budur hükm-i Hudâ

Hak te’âlâ rahmetle rûhunu şâd eyleye

Hasretle firkatle yakdı cân u dili

Merhûm Köprülü-zâde Şehîd Abdullah

Paşa-zâde Ayâs Bey rûhuna fâtiha

5 S (Safer) sene 1177

12. Ammâr Bey

Hüve’l-bâki

Ammâr Bey ol fahr-ı neseb-i Köprülü-zâde

Olmuşdu hayâ vü edeb-i hilm ile meşhûr

Ol râyiz-i hayl ü hüner ikbâl ü şerefle

Bir müddet olub dergeh-i şâhîde silâhşor

Sad-hayf ki nâ-kâm iken ol tâze nihâli

Nâgâh erüb bâd-ı fenâ eyledi esûr/esir

Hakdan dileriz lutf edüb ol zât-ı kerîmin

Envâr-ı inâyetle kıla kabrini pür-nûr

Yaz harf-ı mücevherle Ârif ânâ târîh

Ammâr Bey’in ahterin Hak ede ma’mûr

Sene 1172

13. es-Seyyid Mehmed Râşid Bey

Hüve’l-bâki

Merhûm ve mağfûrün leh cennet-mekân

Köprülü Mehmed Paşa vakf-ı

Şerîfinin Kaim-makamı evlâd-ı

Vâkıf-ı müşârünileyhden

Merhûm ve mağfûr ve ilâ rahmeti

Rabbihi’l-gafûr es-Seyyid Mehmed Râşid

Bey’in rûhiçün fâtiha

28 Z (Zilhicce) sene 1262

14. Hüsnâ Hanım

Hüve’l-Hallâku’l-bâki

Merhûm ve mağfûrün leh

Köprülü-zâde Ammâr Bey’in

Kerîmesi merhûme ve mağfûre

Hüsnâ Hanım rûhiçün

El-fâtiha

Sene 1189

15. Mehmed Emin Bey

Hüve’l-Hallâku’l-Bâki

Sadr-ı esbak Köprülü

Mehmed Paşa vakf-ı şerîfinin

Mütevellîsi evlâd-ı vâkıf-ı

Müşârünileyhden Mehmed Emîn

Bey merhûmun rûhiçün

Rizâen lillahi te’âlâ el-fâtiha

Fî 3 Receb sene 1272

16. Hacı Saîd Bey

Hüve’l-bâki

Yakın idi sinîn-i ömrü gerçi hadd-ı hamsîne

Yine bir sâhib-i irfânı felek gözden nihân kıldı

Ânınla iftihâr eylerdi nesli Köprülü-zâde

Geçüb cisr-i fenâdan menzilin dâr-ı cinân kıldı

Yetîm etdi iki dür-dânesi mahdûm-ı memdûhu

Eger çi gitdi azm-ı kurbgâh-ı müste’ân kıldı

Oku ihlâsla bir fâtiha rûh-ı şerîfiçün

Bu kabr-ı pâki Mevlâ zâtına dârü’l-emân kıldı

Hurûfun mu’ceminden söyledim bir misli yok târîh

Gidüb Hacı Saîd Bey cennetü’l-huldü mekân kıldı

Sene 1269

17. Es-Seyyid İsmâil Afîf Bey

Hüve’l-Hayyü’l-Kayyûm

Ecille-i ricâl-i Devlet-i Aliyye’den

Köprülü Mehmed Paşa sülâlesinden

Merhûm ve mağfûrün leh

Es-Seyyid İsmâil Afîf Bey

Rûhiçün el-fâtiha

Fî 20 Zi’l-hiccetüş-şerîfe sene 1288

18.

Okunmuyor

Köprülü-zâde Abdullah Paşa-zâde Abdullah Bey olabilir.

19. es-Seyyid Mehmed Şükri Bey

Hüve’l-Hayyü’l-Bâki

Âh ile zâr kılarak tâzeliğime doymadım

Çün ecel peymânesi dolmuş murâdım almadım

Tıfl iken düşdüm âteş-i tâ’ûna çâre bulmadım

Hasretâ fânî cihânda tûl ömür sürmedim

Ey benim dertli vâlidem ağlayub etme figân

Firkatâ takdîr bu imiş hayr düâdan unutma hemân

Kâtib-zâde merhûm es-Seyyid Mehmed Şükri

Bey’in rûhiçün lillahi te’âlâ fâtiha

Fî 9 N (Ramazan) sene 1252

20. Sâliha Hanım

Köprülü kerîmesi merhûme

Sâliha Hanım rûhuna

El-fâtiha

21. Esmâ Hanım

Necîbe bint-i Abdullah Paşa Köprülü-zâde

Nezâfet-pîşe Esmâ hanım ol mahdûme-i kübrâ

Nice esmâ ki ilka etmişdir sâhil gûne

Yemm-i âlem müsemmâsı gibi bir gevher-i yektâ

Dahi kâm almadan bezm-i cihândan gönlüne düşdü

Hevâ-yı dil-keş-i behcet-fezâ-yı cennet-i a’lâ

Küşâd etmezden evvel bâr-ı rahmet-i zindegânı sen

Edüb terk-i fenâ oldu mukîm-i mülk-i lâ-yeblâ

Dedim târîh sâl-i fevtine Hâmî te’essüfle

Müebbed ola Esmâ Hanım’a mülk-i cinân-ı me’vâ

El-fâtiha

Sene 1143

22. Fâtıma Hanım

Merhûme

Fâtıma Hanım

Rûhuna

Fâtiha

Sene 1131

Fevt yevm-i

Arîfe